Artist: KARD
Song: GUNSHOT
BM, Kyuwon `Q` Kim / DSP Media