Artist: AleXa
Song: Bomb
Karlsson, Viktorovitch, Forkelid, Brandes / ZB Label