Artist: NCT 127
Song: Superhuman
Previous: Simon Says
Adrian Mckinnon, TAK, 1Take / SM Ent.