Artist: Yoon Jong Shin and GAEKO (Dynamic Duo)
Song: Empty City
Previous: Meaningless
Yoon Jong Shin/Mystic89